Forhandleraftale

 1. Forhandlingsret
  1.  Leverandøren giver hermed forhandleren ret til at forhandle Ailefos produkter på de vilkår, som fremgår af denne aftale.
  2. Forhandleren har ret til at betegne sig som autoriseret forhandler af produkterne, men må ikke indgå aftaler på leverandørens vegne eller på anden måde forpligte leverandøren.
 2. Forhandlerens forpligtelser
  1. Forhandleren er forpligtet til at handle loyalt og redeligt over for leverandøren samt inden for forhandlerens erhverv varetage leverandørens interesser.
  2. Forhandleren er at betragte som uafhængig handlende både i forhold til leverandøren og til kunder. Forhandleren afslutter aftaler om salg til kunder i eget navn og for egen regning.
  3. Forhandleren skal markedsføre produkterne på en professionel måde og skal følge leverandørens rimelige instruktioner herom. Forhandleren skal bruge leverandørens markedsføringsmaterialer eller egne markedsføringsmaterialer, der er godkendt af leverandøren.
 3. Leverandørens forpligtelser
  1. Leverandøren er forpligtet til at handle loyalt og redeligt over for forhandleren.
  2. Leverandøren er forpligtet til at levere produkterne rettidigt og i mangelfri stand.
  3. Leverandøren skal sikre, at produkterne overholder alle lovgivningsmæssige krav EU og skal indhente alle lovpligtige godkendelser af produkterne, som er nødvendige for at sælge dem i medlemslandene i EU.
 4. Levering
  1. Ordrer skal af forhandleren aflægges skriftligt til leverandøren. Leverandøren skal senest 3 dage fra modtagelse skriftligt bekræfte modtagelsen af ordren. Senest 5 dage efter modtagelse af ordren skal leverandøren foretage levering af de i ordren anførte produkter, medmindre leverandøren i bekræftelsen har taget forbehold herfor.
  2. Hvis levering af et produkt er forsinket med 14 dage eller mere, har forhandleren ret til skriftligt at forlange, at leverandøren leverer inden for en frist på mindst 14 dage. Hvis leverandøren ikke leverer produktet inden fristens udløb, har forhandleren ret til at ophæve købet af produktet.
 5. Pris og betalingsbetingelser
  1. Priserne for produkterne følger leverandørens til enhver tid gældende prisliste, medmindre parterne aftaler andet. Leverandøren har til enhver tid ret til at ændre gældende priser med 30 dages forudgående skriftligt varsel til forhandleren.
  2. Forhandleren fastsætter selv sine videresalgspriser.
  3. Forhandleren skal senest 14 dage fra fakturadato betale fakturaen. Ved forsinket betaling beregnes morarenter på 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne.
 6. Produktansvar
  1. Det påhviler leverandøren at skadesløsholde forhandleren for ethvert produktansvar, som forhandleren direkte måtte blive pålagt over for tredjemand, medmindre skaden eller defekten skyldes forhandlerens fejl eller forsømmelse.
 7. Immaterielle rettigheder
  1. Forhandleren er ikke berettiget til at registrere eller lade registrere immaterielle rettigheder vedrørende produkterne.
  2. Forhandleren er med henblik på markedsføring af produkterne uden beregning berettiget til at gengive og offentliggøre fotos, tegninger, optagelser mv. af produkterne. Forhandleren er ligeledes uden beregning berettiget til at gøre brug af de varemærker og logoer, der knytter sig til produkterne.
  3. Forhandleren kan alene med forudgående skriftlig samtykke fra leverandøren markedsføre og sælge produkterne under anvendelse af et andet varemærke/logo end leverandørens.
 8. Fortrolighed
  1. En part skal bevare alle fortrolige oplysninger, som opnås fra den anden part i forbindelse med gennemførelsen af aftalen, strengt fortroligt og må ikke videregive dem til tredjepart eller bruge dem til andet formål end at gennemføre aftalen uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke.
  2. Behandlingen og opbevaringen af alle oplysninger skal desuden leve op til EU´s persondataforordning.
 9. Force majeure
  1. En part skal ikke være ansvarlig for manglende opfyldelse af et vilkår i aftalen, hvis det skyldes begivenheder, som er uden for partens rimelige kontrol. Hvis en sådan begivenhed vedvarer i 30 dage eller mere, har den part, der ikke er påvirket af begivenheden, ret til at opsige aftalen ved skriftlig meddelelse til og uden ansvar over for den part, der er påvirket af begivenheden.
  2. Leverandøren skal i ingen tilfælde være ansvarlig for indirekte tab, herunder tab af fortjeneste, tab af omsætning, tab af forretning, tab af goodwill, tab af forventede besparelser eller omkostninger til at anskaffe erstatningsprodukter eller -ydelser.
 10. Konkurrenceklausul
  1. Så længe aftalen er i kraft og i 12 måneder efter aftalens ophør, er forhandleren uberettiget til uden leverandørens forudgående skriftlige tilladelse at fremstille eller drive virksomhed med fremstilling af produkter, der kan antages at konkurrere med produkterne.
  2. Overtrædelse af konkurrenceklausulen medfører pligt til at betale en konventionalbod på kr. 30.000 til leverandøren for hver overtrædelse. Består overtrædelse i etablering og opretholdelse af en vis tilstand, herunder eksempelvis drift af konkurrerende virksomhed, anses hver påbegyndt kalendermåned, hvori tilstanden opretholdes, som én overtrædelse.
  3. Leverandøren er endvidere berettiget til at kræve tab, der overstiger den i pkt. 10.2 anførte bod, erstattet i overensstemmelse med dansk ret. Leverandøren er berettiget til uden sikkerhedsstillelse at nedlægge fogedforbud mod den ulovlige virksomhed.
 11. Opsigelse og ophør
  1. Aftalen er uopsigelig fra leverandørens side de første 12 måneder efter aftalens indgåelse. Herefter kan leverandøren opsige aftalen med 3 måneders skriftligt varsel.
  2. Der gælder ingen uopsigelighedsperiode for forhandleren og denne kan således skriftligt opsige aftalen med 3 måneders varsel.
  3. En part kan ophæve aftalen med omgående virkning ved skriftlig meddelelse til den anden part, hvis den anden part undlader at afhjælpe en væsentlig misligholdelse af aftalen senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om afhjælpning. Væsentlig misligholdelse omfatter blandt andet: (i) manglende overholdelse af et vilkår i aftalen, og (ii) en parts rekonstruktion, konkurs, likvidation, akkord e.l.
  4. Forhandleren har ret til at sælge sit varelager af kurante produkter i en periode på 6 måneder efter aftalens ophør, forudsat at forhandleren opfylder aftalens vilkår i eftersalgsperioden.
 12. Andre vilkår
  1. Eventuelle uenigheder mellem parterne, som måtte opstå i forbindelse med aftalen, og som ikke kan afgøres mindeligt, afgøres af en kompetent domstol efter dansk ret.